Regulamin funkcjonowania strefy płatnego parkowania

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
I INFORMACJE OGÓLNE
 • Strefa Płatnego Parkowania w Piotrkowie Trybunalskim obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00. Opłat nie pobiera się w dni ustawowo wolne od pracy.
 • Do wniesienia opłaty za przewidziany czas postoju, obowiązany jest kierowca, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w strefie płatnego parkowania.
 • Dowód uiszczenia opłaty musi zawierać numer rejestracyjny zaparkowanego pojazdu i winien być umieszczony za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób umożliwiający kontrolę.
 • W ramach opłaconego czasu postoju, oznaczonego na dowodzie uiszczenia opłaty, można zmieniać miejsce postoju.
 • Uiszczona opłata za postój pojazdu nie podlega zwrotowi.
 • Wniesienie opłaty za postój nie jest równoznaczne z rezerwacją dla danego pojazdu wyznaczonego miejsca.
 • Postój pojazdów zaopatrzenia na ogólnie dostępnych miejscach postojowych w SPPN w godzinach jej funkcjonowania jest odpłatny według ogólnie obowiązujących zasad.
II CENNIK OPŁAT ZA POSTÓJ POJAZDÓW W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA
 • za  pierwsze 20 minut postoju – 1,00 zł.
 • za pierwsze 40 minut postoju – 2,00 zł.
 • za pierwszą godzinę postoju – 3,00 zł.
 • za drugą godzinę postoju – 3,20 zł.
 • za trzecią godzinę postoju – 3,40 zł.
 • za czwartą i każdą następną godzinę postoju – 3,00 zł.
 • opłata abonamentowa  uprawniająca do postoju pojazdu na obszarze całej strefy, w czasie obowiązywania opłat, na okres 30 kolejnych dni – 120,00 zł. Dla osób posiadających Piotrkowską Kartę Mieszkańca, będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu, koszt nabycia opłaty abonamentowej uprawniającej do postoju na obszarze całej strefy, w czasie obowiązywania opłat, na okres 30 kolejnych dni wynosi - 85,00 zł.
 • identyfikator postojowy dla mieszkańców miasta zamieszkałych w strefie płatnego parkowania, 50,00 zł. rocznie lub na czas zamieszkiwania na okres krótszy niż rok.
 • identyfikator postojowy dla służbowych pojazdów samochodowych urzędów i jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w Piotrkowie Trybunalskim oraz jednostek administracji państwowej, mających swoją siedzibę na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 50,00 zł. rocznie.
 • identyfikator postojowy dla rodziców lub opiekunów dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków uprawniający do postoju pojazdu w pobliżu w/w placówki w czasie nie przekraczającym 10 minut – 30,00 zł. rocznie.
 • Identyfikator postojowy dla osoby niepełnosprawnej uprawniający do bezpłatnego postoju na obszarze całej strefy płatnego parkowania przez osoby niepełnosprawne wyłącznie na czas 90 minut od chwili zajęcia miejsca parkingowego – bezpłatny.
Opłatę za postój można również uiszczać przez telefon komórkowy. Informacji na ten temat można zasięgnąć na stronach internetowych www.cityparkapp.pl  oraz  www.mobilet.pl  lub w Biurze Strefy Płatnego Parkowania, gdzie można też nabyć identyfikatory oraz abonament postojowy.
 
III STAWKA ZEROWA OPŁATY ZA POSTÓJ POJAZDÓW W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

Stawka zerowa opłaty za postój w SPPN została ustalona dla:
 • Osób niepełnosprawnych za pierwsze 90 minut postoju na całym obszarze strefy płatnego parkowania, posiadających identyfikator postojowy osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, wydany przez podmiot obsługujący strefę płatnego parkowania. Po upływie tego czasu, osoba kierująca pojazdem jest zobowiązana uiścić opłatę parkingową.
 • Kierujących oznakowanymi pojazdami służb specjalnych państwa lub samorządu, Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego, ciepłowniczego.
 • Przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w czasie oczekiwania na klienta, nie dłużej
  niż 10 minut.
 • Kierujących motocyklami i motorowerami.
 
IV ZAWIADOMIENIE O OBOWIĄZKU WNIESIENIA OPŁATY DODATKOWEJ
 • Za brak w pojeździe w czasie kontroli dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty parkingowej, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 150,00 zł. W przypadku dokonania wpłaty opłaty dodatkowej w Biurze Strefy Płatnego Parkowania lub przelewem na rachinek ZDiUM w dniu jej wystawienia, lub w następnym dniu roboczym pobiera się opłatę w wysokości 100,00 zł.
 • Za przekroczenie czasu opłaconego postoju pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 30,00 zł.
§ 9. 1. Osoba, która otrzymała zawiadomienie o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, o którym mowa w § 8 ust. 5 może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień dotyczących powstania z mocy prawa obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej. Pismo wnosi się do Biura Strefy Płatnego Parkowania w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.
§ 9. 2. Wniesienie pisma nie przerywa ani nie zawiesza terminu wskazanego w § 8 ust. 5.

 
PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
 • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (art. 13 ust.1 pkt. 1, art. 13b ust.1-7, art. 13f ust.1-3); (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 645 z późn. zm.);
 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust 1, art.41 ust.1); (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.);
 • Uchwała Nr X/160/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2019 r., poz. 5107);
 • Uchwała Nr XXIV/350/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2020 roku, poz. 4434);
 • Uchwała Nr XXXIII/451/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy woj. łódzkiego z 2021 roku, pozycja 1216).
 • Uchwała Nr XLVII/596/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2022 roku, pozycja 908).
 • Uchwała nr LXI/760/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2023 roku, pozycja 2246).
 • Uchwała Nr LXX/860/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2023 roku , pozycja 10716)