Porządek

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

        Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta organizuje utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta, w szczególności na terenie pasów drogowych, skwerów, parków i placów zabaw oraz zleca konserwacje kanalizacji deszczowej, podstawowych cieków wodnych (rzeki: Wierzejka i Strawa) oraz szczegółowych cieków (rowy), stanowiących własność miasta lub Skarbu Państwa.
        Powyższe zadania wykonywane są za pośrednictwem firm wyłanianych w drodze postępowań przetargowych. Ponadto w utrzymanie czystości i porządku, angażowani są pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz skazani przez Sąd Rejonowy, na wykonywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.
          Centrum, stare miasto, główne ulice, skwery, parki i place zabaw objęte są codziennym utrzymaniem w czystości i porządku. Pozostałe ulice, rzeki i rowy są utrzymywane na zasadzie zlecania poszczególnych prac.