Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
05-06-2018
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
 
 1. Administratorem pozyskanych  od Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31,
 2. Dane kontaktowe:
  Administrator – Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta- pokój nr 15, nr telefonu: 44 733-92-53 adres e-mail: sekretariat@zdium-piotrkow.pl,
  Inspektor Ochrony Danych: nr telefonu: 601 898 798, adres e-mail: iod@zdium-piotrkow.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach:
  - realizacji statutowych zadań Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta,
  -  realizacji zawartych umów,
  - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  - w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  -  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze ZDiUM przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.
 5. Innym źródłem pozyskania Państwa danych osobowych, zgodnie z prawem, mogą być jednostki administracyjne realizujące zadania publiczne (Ministerstwo Cyfryzacji), czynności przygotowawczo dochodzeniowe (Sąd, Policja, Komornik, Prokuratura),
 6. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu dane będą przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i archiwizacji w czasie określonym w obowiązujących przepisach.
 7. Posiadają Państwo prawo:
  - dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także przenoszenia danych do państwa trzeciego,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Mimo złożenia formalnego żądania bycia zapomnianym, Pana/Pani dane osobowe nie zostaną usunięte, gdy z innych przepisów wynika obowiązek dla Administratora do archiwizowania tych danych, co wynika z Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych z dnia 16 września 2002r. (Dz.U. nr 167, poz. 1375), art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2016r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.(Dz.U. z 2016r. poz. 1506).
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, uzyskać można u Inspektora Ochrony Danych.
Pełna treść RODO dostępna pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/132/224.
 
← powrót