Wydawanie i zmienianie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z ustawą z  dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: DZ. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zmian.) wymaga uzyskania przez Przewoźnika zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (dla linii komunikacji miejskiej) lub Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawującego Funkcję Starosty (dla linii komunikacji regionalnej łączących miasto Piotrków Trybunalski z powiatem piotrkowskim).
Na mocy Uchwały Nr XXXVII/695/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu: organizatora publicznego transportu zbiorowego, przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oraz Upoważnienia Nr 66 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 stycznia 2020 r., procedurę wydawania lub zmiany zezwoleń, na wniosek przewoźnika, prowadzi Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.