Deklaracja Dostępności

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zdium-piotrkow.pl

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-11-07.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-11-07.

Statut pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostepne

  • Pochodzące z różnych źródeł,
  • Dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów, zdjęcia.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Marcinkowski, sekretariat@zdium-piotrkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 733 92 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim mieści się przy ulicy Kasztanowej 31. Dojazd bezpośredni do budynku prowadzi od ul. Dworskiej. Obiekt posiada dwa wejścia, jedno z nich ma schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, do drugiego prowadzą schody. Budynek nie posiada windy. Bezpośrednio po wejściu do holu znajduje się punkt informacyjny, gdzie na parterze odbywa się obsługa osób niepełnosprawnych, możliwe jest wejście z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Obiekt nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.