Taryfa opłat

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=

TARYFA OPŁAT
obowiązująca od 07.10.2022 r.
NA LINIACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORGANIZOWANEGO
PRZEZ MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI


CENY BILETÓW KRÓTKOOKRESOWYCH WAŻNYCH W OBRĘBIE SIECI KOMUNIKACYJNEJ

Rodzaj biletu Cena biletu
pełnopłatny (zł) ulgowy (zł)
 BILET 60-MINUTOWY 3,80 1,90
 BILET 60-MINUTOWY DLA POSIADACZA PIOTRKOWSKIEJ KARTY        MIESZKAŃCA 3,00 1,50
 BILET 24-GODZINNY 11,00 5,50
 BILET 24-GODZINNY DLA POSIADACZA PIOTRKOWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA 9,00 4,50
 KARNET 4 BILETÓW 60-MINUTOWYCH 14,00 7,00
 KARNET 4 BILETÓW 60-MINUTOWYCH DLA POSIADACZA PIOTRKOWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA 11,00 5,50
W środkach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Piotrków Trybunalski obowiązują wyłącznie bilety z logo Miasta Piotrków Trybunalski lub z nadrukiem „Komunikacja Miejska Piotrków Trybunalski” o ustalonym nominale.
Przewóz bagażu, wózka lub zwierząt odbywa się bezpłatnie.
Pasażer, który nie posiada uprawnień do przejazdów ulgowych, zobowiązany jest posiadać w czasie przejazdu ważny bilet pełnopłatny.
Pobieranie opłat za przejazd może odbywać się za pomocą systemów płatności bezgotówkowych.
Bilet 60-minutowy i 24-godzinny uprawnia do realizacji nieograniczonej liczby przejazdów w okresie wskazanym na bilecie od momentu nadania mu ważności.
Okresowe bilety 30-dniowe są ważne w okresie 30 kolejnych dni kalendarzowych od dnia wskazanego przez nabywcę we wszystkie kolejne dni.
Biletów 60-minutowych nie można łączyć w celu uzyskania biletu 24-godzinnego.


CENY BILETÓW OKRESOWYCH WAŻNYCH W OBREBIE SIECI KOMUNKACYJNEJ

Rodzaj biletu Cena biletu
pełnopłatny (zł) ulgowy (zł)
BILET 30-DNIOWY NA OKAZICIELA 90,00 45,00
BILET 30-DNIOWY NA OKAZICIELA DLA POSIADACZA PIOTRKOWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA 80,00 40,00


OPŁATY DODATKOWE

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty (zł)
Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu 190
Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 152
Opłata dodatkowa za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierzat 76
Opłata dodatkowa za zatrzymanie lub zmianę trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny 570
Odwołania od nałożonych opłat dodatkowych oraz reklamacje związane z opłatami dodatkowymi przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Krakowskie Przedmieście 73 od poniedziałku do piątku, w godz. 7-15.

Sporządzono na podstawie Załączników Nr 1 i 3 do Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr LIV/695/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Załączniki artykułu