Uprawnienia do ulg

Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=


UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH
NA LINIACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORGANIZOWANEGO
PRZEZ MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

 

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH:
 1. Dzieci w wieku do 4 lat - na podstawie posiadanego przez opiekuna dokumentu stwierdzającego wiek dziecka
 2. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością - uczęszczające do przedszkoli, szkół
  i placówek określonych w ustawie o systemie oświaty
  - posługujące się legitymacją o symbolu MEN I/52/2, MEN I/51/2 wraz z pełnoletnim opiekunem, który podróżuje z uprawnionym, podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego (wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem)
 3. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, zamieszkałe i zameldowane na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy na terenie Piotrkowa Trybunalskiego - uczęszczające do placówek rehabilitacyjnych wraz z pełnoletnim opiekunem - na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę prowadzącą działalność rehabilitacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych, z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego oraz placówki rehabilitacyjnej, wydanego przez te placówki i dokument tożsamości potwierdzający wiek opiekuna.
 4. Osoby, które ukończyły 70 lat życia – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wiek pasażera
 5. Inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidów, uznani za całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji wraz z pełnoletnim opiekunem - na podstawie dokumentów potwierdzających odpowiednio: grupę inwalidztwa lub całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji i dokument tożsamości potwierdzający wiek opiekuna.
 6. Niepełnosprawni w stopniu znacznym (w tym osoby niewidome i ociemniałe) wraz z pełnoletnim opiekunem - na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wypisu z treści orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji) wraz z dokumentem tożsamości osoby niepełnosprawnej i dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek opiekuna
 7. Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania czynności służbowych
 8. Radni Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim - za okazaniem legitymacji radnego
 9. Uczestnicy zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim - na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę prowadzącą zajęcia terapeutyczne, z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego (Uprawnienie dotyczy wyłącznie mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i obowiązuje od miejsca zamieszkania do placówki prowadzącej zajęcia i z powrotem)
 10. Osoby objęte Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy MZK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim oraz pracownicy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim - Działu Komunikacji zatrudnieni na podstawie umowę o pracę, bezpośrednio nadzorujący komunikację miejską - na podstawie biletu elektronicznego
 11. Zasłużeni honorowi dawcy krwi I stopnia - na podstawie legitymacji Honorowego dawcy Krwi wraz z dokumentem tożsamości (Uprawnienie dotyczy wyłącznie mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego)
 12. W dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu (22 września) - każdy pasażer
 13. Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydanej w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 14. Osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydanej w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 15. Weterani działań poza granicami Państwa Polskiego oraz weterani poszkodowani w działaniach poza granicami Państwa Polskiego - na podstawie legitymacji potwierdzającej status weterana lub weterana poszkodowanego określonej w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami Państwa wraz z dowodem osobistym
 16. Osoby posiadające danego dnia ważny jednorazowy bilet Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na przejazd w relacji do Piotrkowa Trybunalskiego, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy ŁKA Sp. z o.o. a Miastem Piotrków Trybunalski - na podstawie biletu jednorazowego obowiązującego danego dnia w relacji „tam” albo „tam i z powrotem” wydanego przez ŁKA
 17. Osoby posiadające Kartę Programu „Rodzina+4” wydaną przez Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – na podstawie ważnej Karty Programu „Rodzina+4”, a w przypadku osób uczących się lub studiujących dodatkowo legitymacji szkolnej lub studenckiej
 18. Osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH:
 1. Uczniowie i studenci legitymujący się wydanymi poza granicami RP kartami EURO<26 STUDENT lub międzynarodową legitymacją ISIC (International Student Identity Card)
 2. Dzieci powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - na podstawie posiadanego przez opiekuna dokumentu stwierdzającego wiek dziecka
 3. Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do 24 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
 4. Dzieci i młodzież szkolna od 6 lat do 18 lat, nie objęte obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności - na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy organ administracji państwowej
 5. Emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach, korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku - do ukończenia 70 roku życia - na podstawie legitymacji emeryta/rencisty wraz z dokumentem tożsamości
 6. Osoby posiadające status osoby bezrobotnej lub pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne – na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim wraz z dokumentem tożsamości. (Uprawnienie dotyczy wyłącznie mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i obowiązuje w dni powszednie (od poniedziałku do piątku).
 7. Osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego